Od nowa

CELE FUNDACJI WALKI Z WYKLUCZENIEM FINANSOWYM I POMOCY DŁUŻNIKOM „OD NOWA”

Działalność w zakresie edukacyjno-szkoleniowym i kulturalnym, dobroczynna i charytatywna w szczególności związana z pomocą osobom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych oraz szerzenia wiedzy na temat praw dłużników.

Rozwój i promocja rozwiązań prawnych zmierzających do skutecznej restrukturyzacji zadłużonych podmiotów oraz przeprowadzenia skutecznej procedury upadłościowej. 

Zadłużenie pociąga za sobą szereg problemów, nie tylko finansowych, z którymi muszą na co dzień borykać się osoby zadłużone. Poczucie bezsilności związane z narastającym zadłużeniem a tym samym spadek samooceny powoduje w organizmie nieodwracalne skutki, które mogą mieć przełożenie na życie rodzinne. Niekiedy brak wsparcia oraz wykluczenie społeczne sprawiają, iż osoba zadłużona nie radzi sobie z narastającymi negatywnymi emocjami. Istotne jest aby dłużnik miał świadomość swoich praw i obowiązków, a także rozwiązań jakie może podjąć aby móc w skuteczny sposób uwolnić się od ciążącego widma zadłużenia. 

Jak podają dane statystyczne, około 60% zadłużonych podmiotów nie wie, jak ma udźwignąć spłatę zaciągniętych zobowiązań i potrzebuje pomocy w tym zakresie. 

Zdecydowana większość zadłużonych wskazuje, iż w rozwiązaniu problemu zadłużenia mogłoby im pomóc znalezienie dodatkowego źródła dochodu. We wspomnianym badaniu 45% Polaków zadeklarowało także, że mając problemy finansowe, ważne byłoby dla nich wsparcie, doradztwo i pomoc ze strony rodziny. Mały odsetek dłużników, zaledwie 7%, oczekiwałby wyręczenia w spłacie długu.

Powyższe wskazuje jak ważne jest aby okazywać wsparcie i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. 

Fundacja wychodzi naprzeciw tym problemom poprzez promocję rozwiązań prawnych zmierzających do skutecznej restrukturyzacji zadłużonych podmiotów oraz przeprowadzenia efektywnej procedury upadłościowej. 

Oprócz powyższych aspektów cel jaki przyświeca fundacji jest związany z pomocą osobom borykającym się z problemami finansowymi poprzez wsparcie mające skutkować przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także poszerzaniu ich wiedzy na temat przysługujących im praw.

W celu zapewnienia jak największej ochrony i wsparcia podmiotów niewypłacalnych w ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.