Od nowa

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE – NOWE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 – TARCZA 4.0

Dnia 23 czerwca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod tzw. Tarczą 4.0. Ustawa zapewnia dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Jej głównym celem jest ochrona polskich przedsiębiorstw, konsumentów i miejsc pracy przed negatywnymi skutkami COVID-19.

W Tarczy 4.0 pojawił się nowy rodzaj postępowania – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Dotychczas można było korzystać z czterech rodzajów postępowań: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

Dział 6. ustawy dedykowany jest całkowicie prawu restrukturyzacyjnemu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest z jednym z najważniejszych nowych rozwiązań. Umożliwia przedsiębiorcom mającym problemy finansowe m.in. łatwe podjęcie negocjacji z wierzycielami, ochronę przed egzekucją oraz rozpoczęcie postępowania naprawczego bez potrzeby zgłaszania tego faktu sądowi. Właściciel przedsiębiorstwa samodzielnie decyduje o skorzystaniu z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak rozpocząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

 1. Po pierwsze, należy zwrócić się do licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego lub spółki, w której takowy działa i zawrzeć z nim umowę o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem zgodnie z art. 210 Prawa restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2015 poz. 978). Nadzór specjalisty z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego ma pomóc przedsiębiorcom w profesjonalnym zabezpieczaniu ich interesów.

 2. Po zawarciu umowy dłużnik zobowiązany jest przygotować propozycje układowe oraz spis wierzytelności (w tym wierzytelności spornych). Następnie przedkłada je swojemu doradcy.

 3. Kolejnym krokiem jest obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie zawierać powinno:
  • dane dłużnika,
  • oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,
  • dane nadzorcy sądowego
  • wskazanie dnia układowego, którego data powinna zawierać się w okresie 7 dni przed lub 7 dni po złożeniu obwieszczenia w MSiG.

   Dzień obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzeniu układu. Od tego momentu rozpoczyna się okres ochronny dłużnika. Oznacza to, że zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne, które mają związek z wierzytelnościami objętymi układem oraz wierzytelnościami zabezpieczonymi rzeczowo.

   Wszczęcie egzekucji, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia roszczenia w związku ze zgłoszonymi w układzie wierzytelnościami jest bezprawne. Niedopuszczalne jest w tym okresie pobieranie świadczeń z wierzytelności objętych układem, kredytu, leasingu, rachunków bankowych, poręczeń, gwarancji i innych wymienionych w art. 256 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Bezprawne jest również wypowiadanie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości/lokali będących siedzibą przedsiębiorstwa bez zgody od nadzorcy sądowego.

   Należy zaznaczyć, że wierzyciele są zabezpieczeni poprzez możliwość uchylenia skutków obwieszczenia, jeżeli wykażą, że działają na nich krzywdząco. O takim uchyleniu nadzorca układu obwieszcza w MSIG.

 4. Przedostatnim krokiem do podjęcia przez dłużnika jest przeprowadzenie głosowania wierzycieli w formie korespondencyjnej lub na zgromadzeniuw wyznaczonym terminie. Niezależnie3 od zbierania głosów przez dłużnika na piśmie, poprzez przedstawienie wierzycielom kart do głosowania, nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli, któremu będzie przewodniczył, w celu głosowania nad układem. Przy przeprowadzaniu zgromadzenia wierzycieli stosuje się odpowiednio przepisy prawa restrukturyzacyjnego. W obowiązku nadzorcy jest zawiadomienie wierzyciela o terminie zgromadzenia, propozycjach układowych, udzielenie informacji o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności z uwzględnieniem na kategorie interesów oraz informacji o sposobie głosowania nad układem.

  Zgromadzenie wierzycieli można przeprowadzić za pomocą elektronicznych środków komunikacji. W takim przypadku zapis posiedzenia zostanie włączony do protokołu na elektronicznym nośniku.

  Układ zostanie przyjęty po uzyskaniu zgody większości wierzycieli, którzy są w posiadaniu min. ⅔ wierzytelności. Głosowanie może być również przeprowadzone w grupach wierzycieli z podziałem na kategorie. W takim przypadku obowiązuje ta sama zasada w kwestii sumy posiadanych wierzytelności.

  Układ zostaje przyjęty również w sytuacji, gdy nie uzyska wymaganej większości w jednej z grup. Dzieje się tak w przypadku, gdy grupy posiadające ⅔ wierzytelności opowiedziały się za przyjęciem układu, a grupy bedące “przeciw” po jego wprowadzeniu osiągną większe korzyści niż w przypadku postępowania upadłościowego.

 5. Ostatni krok uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego to złożenie przez nadzorcę wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu.

Tarcza 4.0 określa czas trwania uproszczonego postępowania na 4 miesiące od dnia dokonania obwieszczenia. W tym terminie musi wpłynąć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. W innym wypadku postępowanie uproszczone zostanie umorzone. Jest również możliwość umorzenia postępowania na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innej osoby mającej w tym interes prawny.

W przypadku odmowy sądu w kwestii zatwierdzenia postępowania lub jego umorzenia, dłużnik ma prawo do wnioskowania o otwarcie postępowania sanacyjnego lub ogłoszenia upadłości w ustawowym terminie.