Od nowa

PROJEKTY

Fundacja Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom „Od nowa” od maja 2020 roku realizuje projekt w zakresie udzielania pomocy osobom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zadłużonym oraz szerzenia wiedzy na temat praw dłużników, a także rozwoju i promocji rozwiązań prawnych zmierzających do skutecznej restrukturyzacji zadłużonych podmiotów oraz przeprowadzenia skutecznej procedury upadłościowej. 

W ramach realizacji założeń projektów Fundacji oferowana jest pomoc polegająca na:

 • organizowaniu i finansowaniu pomocy prawnej, w tym rozwiązań prawnych mających na celu przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji oraz skutecznej upadłości;
 • organizowaniu i finansowaniu spotkań, szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mających na celu poszerzenia, a także upowszechnienie wiedzy na temat postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
 • organizowaniu i finansowaniu spotkań, szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej służących poszerzeniu wiedzy w zakresie pomocy podmiotom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej i praw dłużników;
 • pokrywanie kosztów przejazdu transportem komunikacji publicznej zarówno dotyczących dojazdu na organizowane przez fundację spotkania, szkolenia, warsztaty, a także koniecznych przejazdów związanych z życiem codziennym;
 • pokrywaniu kosztów wyżywienia, zakupu podstawowej potrzeby odzieży i środków higienicznych
 • finansowaniu kosztów związanych z podstawowymi potrzebami życia codziennego osób zadłużonych będących w trudnej sytuacji życiowej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tj. pokrywanie kosztów bieżących zobowiązań związanych, m.in. z kwaterunkiem oraz opłatami za czynsz i media;
 • finansowaniu przeprowadzania analiz danych dotyczących walki z wykluczeniem finansowym i pomocy dłużnikom;
 • organizowaniu i finansowaniu konsultacji oraz poradnictwa prawnego dla Dłużników;
 • organizowaniu i finansowaniu publikacji materiałów wydawniczych związanych z szerzeniem wiedzy w zakresie pomocy podmiotom zadłużonym, praw dłużników, a także wiedzy na temat postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
 • organizowaniu i finansowaniu koncertów, wystaw, imprez, konferencji, seminariów, akcji reklamowych, z których pozyskane dochody w pełni przeznaczone zostaną na wspieranie inicjatyw dotyczących organizacji kampanii społecznych, programów edukacyjnych oraz pomocy finansowej i prawnej osobom zadłużonym, w trudnej sytuacji życiowej;
 • pokrywaniu kosztów związanych z pomocą psychologiczną i psychiatryczną osobom pokrzywdzonym przez działania wykluczające społecznie osoby zadłużone.