Od nowa

WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI

Cele i zasady działania Fundacji

§7
Celami Fundacji są:

 1. Działalność edukacyjno-szkoleniowa i kulturalna, dobroczynna i charytatywna w szczególności związana z pomocą osobom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych oraz szerzenia wiedzy na temat praw dłużników.
 2. Rozwój i promocja rozwiązań prawnych zmierzających do skutecznej restrukturyzacji zadłużonych podmiotów oraz przeprowadzenia skutecznej procedury upadłościowej.

§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizację i wpieranie inicjatyw, kampanii społecznych programów edukacyjnych;
 2. Badania empiryczne i statystyczne analizy danych.
 3. Organizację i prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, służących poszerzaniu upowszechnianiu wiedzy w zakresie pomocy podmiotom zadłużonym w trudnej sytuacji życiowej i praw dłużników,
 4. Organizację i prowadzenie spotkań szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej służących poszerzaniu upowszechnianiu wiedzy na temat postępowania restrukturyzacyjnego oraz postępowania upadłościowego.
 5. Organizację i prowadzenie konsultacji oraz poradnictwa prawnego.
 6. Organizację i prowadzenie spotkań szkoleń, warsztatów.
 7. Organizowanie imprez, konferencji, seminariów, wystaw, akcji reklamowych i koncertów.
 8. Działalność wydawniczą.

§9

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie zastępowanie instytucji państwowych obowiązków.